Peter Hámor

Himalaya Adventures

Shisha Pangma 2014

Posted on | marec 8, 2014 | 1 Comment

21. 4. 2014

Petrovi a Horiovi sa podarilo v piatok otvoriť a vyznačiť cestu cez ľadovec. Teraz čakajú v BC na zlepšenie počasia, aby mohli vyraziť hore.

On Friday Peter and Horia have made and marked a road through the glacier. Now they are waiting for better weather in BC.

17. 4. 2014

Dnes chlapci postavili chorten a urobili puju v základnom tábore.

16. 4. 2014

ABC a parádny pohľad na Shishapangmu (aktuálnu fotku dnes poslal Peter).

12. 4. 2014

Dnes neskoro večer  sa podarilo chlapcom dôjsť do ABC vo výške 5 516 m a tam si zatiaľ provizórne postavili stany. Toto miesto bude počas nasledujúcich týždňov ich základným táborom.

Today in the evening boys reached the ABC, 5 516 m, where they built tents. This place will be their base camp for next weeks.

 

11. 4. 2014

V piatok sa všetci presunuli do Nyalamu (3 800m), odkiaľ sa presunú do základného tábora vo výške 4 950 m.    Z tohto tábora pôjdu spolu s nákladom naloženým na jakoch do ABC, ktorý sa stane na pár týždňov ich základným táborom.

On Friday they all moved to Nyalam (3 800 m) from where they will go up to base camp at 4 950 m. Then they will continue with yaks loaded with cargo to ABC which will become their base camp for a few weeks.

 

Príchod do Káthmandu a následná aklimatizácia v Solo Khumbu bola úspešná a Petrovi sa podarilo dňa 21. 3. 2014 úspešne vystúpiť na Island Peak (6 189m). Tým ukončil aklimatizačnú časť  a po úspešnom získaní povolení  na vstup do Tibetu sa vo štvrtok, aj keď s dvojtýždňovým oneskorením,  začala ďalšia časť projektu. Ráno vyrazili z Káthmandu a  na obed  prešli cez najzápadnejšiu dedinu Nepálu – Kodari. Nasledoval Most priateľstva, ktorý predstavuje hranicu s Čínou a noc strávili v Zhangmu (2 300m). Jeho ďalším cieľom je najmenšia osemtisícovka – Shisha Pangma  (8 013m).

Arrival in Khatmandu and acclimatization in Solo Khumbu have been successful and Peter reached the summit of Island Peak (6189 m) on 21st March 2014. The acclimatization part is over and the second part of the project has begun on Thursday after receiving a permit to enter Tibet. They set off from Kathmandu in the morning and passed through the westernmost village of Nepal – Kodari. Then they crossed the Friendship Bridge – the Nepal-China border bridge and spent a night in Zhangmu (2300 m). His next goal is the shortest eight-thousander – Shisha Pangma  (8013 m).

 

07. 3. 2014

Dnes sa to začalo!

It has begun!

 
 
 

Himalayadventure MMXIV

Posted on | marec 3, 2014 | 1 Comment

CIELE

  1. Shisha Pangma (8 013 m)
  2. Mount Everest (8 848 m)

PRVÁ ČASŤ: Shisha Pangma (8 013 m)

Nádherná hora, ktorá ako jediná zo všetkých  osemtisícoviek leží celá na území Tibetu, 120 km západne od najvyššej hory sveta  Mount Everestu a iba 11 km od nepálsko – tibetskej hranice. Jej názov v preklade z tibetčiny znamená „Vrchol nad trávnatými planinami“. Dlho sa však pre túto nádhernú horu používalo meno „Gosainthan“, čo v Sanskrte znamená „Miesto svätých“. Je síce najnižšou osemtisícovkou, ale zdolať ju sa podarilo až 2. mája 1964, keď na jej vrchol vystúpili členovia veľkej čínskej expedície vedenej Xu Jing, Zhang Junyán, Wang Fuzhou, Wu Zongyue, Chén San, Soinam Dorje, Chéng Tianliang, Migmar Zhaxi, Dorje a Yún Deng. Spolu s Horiom, ktorému sa  v roku 2009 podarilo vystúpiť na nižší, Centrálny vrchol, sa tentoraz chceme pokúsiť o výstup čínskou cestou s Inakiho vrcholovým variantom, bez budovania fixných výškových táborov, umelého kyslíka a výškových nosičov. Pod Shisha Pangmou plánujeme zostať  do 26. apríla, kedy máme naplánovaný presun pod Mount Everest, ktorý je našim druhým tohtoročným cieľom.

This beautiful mountain located 120 km west of the highest mountain in the world, Mt. Everest, and 11 km from the border of Nepal and Tibet, is the only moutain above eight thousand meters that lyes completely in Tibetan region. Its name is translated as „The mountain above grassy plains“. The name „Gosainthan“ had been used for a long time, meaning „The place of saints“ in Sanskrit. Being the lowest of all eight-thousanders, first succesful ascent is dated on 2nd May 1964 by a large chinese expedition lead by Xu Jing, Zhang Junyán, Wang Fuzhou, Wu Zongyue, Chén San, Soinam Dorje, Chéng Tianliang, Migmar Zhaxi, Dorje and Yún Deng. Horia, who in 2009 reached the lower Central peak, and I aspire to ascend through chinese way with Inaki variant without building fixed camps, without oxygen or carriers. We plan to stay at the bottom of Shisha Pangma until 26th April, following tour under Mt. Everst, which is second on our list.

DRUHÁ ČASŤ: Mount Everest (8 848 m)

Najvyššia hora sveta, ktorá sa nachádza vo východnej časti Himalájí, na nepálsko – tibetskej hranici. Tibeťania ju volajú Čomolungma – „Bohyňa matka Zeme“ a Nepálčania Sagarmatha, čo v preklade znamená „Bohyňa nebies“. Svoje západné meno dostala po britskom geodetovi Georgeovi Everestovi, ktorý bol hlavným zememeračom pre Indiu. História zdolávania tejto hory je plná dobrodružstiev a utrpenia, ale  i záhad a tajomstiev. Prvé pokusy a výstupy na Everest boli vo veľkej miere ovplyvnené politickou situáciou. Do roku 1949 bol pre cudzincov uzavretý Nepál a v rokoch 1950 až 1979 Čína vojensky obsadila a uzavrela Tibet. Z troch stien Everestu patrí severná a východná Tibetu a juhozápadná stena Nepálu. Prvý pokus o zdolanie vrcholu sa uskutočnil už v roku 1921, kedy sa expedícii ktorú viedol George Mallory podarilo dosiahnuť severné sedlo vo výške 7060 metrov, ďalej však z dôvodu nedostatočného vybavenia nepokračovali a vrátili sa. V nasledujúcich rokoch sa uskutočnili ďalšie expedície, žiadna z nich však nebola úspešná.  Ako prví na vrchol Mount Everestu vystúpili Novozélanďan Edmund Hillary a Šerpa Tenzing Norgay, ktorým sa 29. mája 1953 podarilo dokončiť novú cestu cez ľadopád Khumbu a Južné sedlo, ktorú objavili a ako prví preliezli švajčiarski horolezci na jeseň roku 1952. Prvými Slovákmi na vrchole Everestu boli Jozef Psotka a Zoltán Demján, 15. októbra 1984. S Horiom sa chceme pokúsiť o výstup na vrchol Everestu novou trasou v SV stene, s napojením na S a SV hrebeň, ktorým som vystúpil na vrchol v roku 1998.  Vzhľadom na charakter a profil tejto trasy, bude výstup vedený rýchlym, ľahkým štýlom, bez stavania výškových táborov a samozrejme bez použitia umelého kyslíka  a  výškových  nosičov. Návrat do Nepálu máme naplánovaný na 27. mája 2014.

Mt. Everest is the highest mountain in the world, situated in the eastern part of the Himalayas mountain range, standing on the border of Tibet and Nepal. Tibetans call it Chomolungma – The Mother of Earth and Nepali Sagarmatha – The Goddess of Heavens. It’s got its western name from British surveyor George Everest, who was the main surveyor for India. The history of climbing on this mountain is filled with adventures and suffering, mystery and secrets. First attempts for summiting Mt. Everest were affected with current political situation. Nepal had been closed for foreigners until 1949, and between 1950 and 1979 China occupied and closed Tibet using military forces. From the three walls of Everest, the North and East one belong to Tibet and the South-western to Nepal. First attempt to reach the summit was in 1921, when George Mallory’s expedition reached the north col in 7060 metres. They could not continue because of an insufficient gear. During the next years, another expeditions tried to ascend the mountain, none of them successfully. The first person reaching its summit was New Zealander Edmunt Hillary and Sherpa Tenzing Norgay, who on 29th May 1953 finished new path through the icefall Khumbu and the south col, which had been discovered by Swiss climbers during fall of 1952. First Slovaks on the top of the mountain was Jozef Psotka and Zoltán Demján on 15th October 1984. We will try with Horia to summit Everest through a new path in the south-eastern wall, connecting to northern and north-eastern ridge, which I climbed to the summit in 1998. Considering character and profile of this path, we plan the ascent as fast, light style, without building fixed camps and, of course, without oxygen and mountain carriers. We are planning to return to Nepal on 27th May 2014.

Extrémne v horách – výstup na Lhoce – 8516m

Posted on | júl 12, 2013 | No Comments

YouTube Preview Image

 

keep looking »